Turbūt niekas nedrįs ginčytis, kad žmogaus sveikata yra vienas didžiausių jo turtų, todėl šį kartą pakalbėkime apie šalių teises ir pareigas, kurias pravartu prisiminti.

Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnis numato asmenų sąrašą, kuriems nustatytas privalomas sveikatos pasitikrinimas:
1️⃣ Darbuotojų iki aštuoniolikos metų – jiems įsidarbinant ir periodiškai kiekvienais metais, iki jiems sukanka aštuoniolika metų;
2️⃣ Darbuotojų, kurių darbo vietos profesinės rizikos įvertinimo rezultatai rodo, kad kyla ar gali kilti rizika darbuotojų saugai ir sveikatai, – jiems įsidarbinant ir periodiškai pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką;
3️⃣ Darbuotojų, dirbančių naktimis ir pamainomis, – jiems įsidarbinant ir periodiškai pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką;
4️⃣ Neįgaliųjų – jiems įsidarbinant ir pasikeitus jų darbo sąlygoms.

Nagrinėjant praktines situacijas, ne retai susidaro įspūdis, kad darbo santykių šalys netinkamai identifikuoja savo turimas teises ir pareigas, kiek tai susiję su darbuotojų sveikatos tikrinimu, todėl koncentruotai pateikiame ir pastarąsias.

Darbdavio teisės ir pareigos:

🔹 Reikalauti, kad darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą, kaip tai numato teisės aktai;
🔹 Tvirtinti darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą;
🔹 Tvirtinti darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką bei su juo pasirašytinai supažindinti darbuotojus;
🔹 Kontroliuoti tinkamą ir savalaikį darbuotojų sveikatos pasitikrinimą;
🔹 Įtarus, kad darbuotojo sveikatos būklė gali kelti grėsmę darbuotojo ar kitų darbuotojų saugai ir sveikatai, siųsti darbuotoją pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas darbuotojų sveikatos patikrinimo grafike.

Darbuotojų teisės ir pareigos:

🔹 Tinkamai ir laiku pasitikrinti savo sveikatą;
🔹 Pajutus neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, savo iniciatyva pasitikrinti sveikatą;
🔹 Gauti tinkamą atlygį (kompensaciją) už sugaištą laiką bei turėtas išlaidas.

Taip pat būtina pažymėti aktualią informaciją kiekvieno darbdavio buhalterijos skyriui:

🔹 Darbo kodekso 111 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad į darbo laiką įtraukiamas ir laikas skirtas privalomam darbuotojo sveikatos patikrinimui;
🔹 Darbuotojo laikas sugaištas tikrinantis sveikatą apmokamas vidutiniu darbo užmokesčiu;
🔹 Tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje nurodyta, kad darbas ir (ar) darbo aplinka pakenkė darbuotojo sveikatai, darbdavys moka darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už laiką, kurio metu jis tikrinosi sveikatą savo iniciatyva;
🔹 Apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 5.2 punkte numatyta, kad periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.