birželio 21 2022

LAT priėmė nutartį , kuri aktuali visiems verslo atstovams dalyvaujantiems viešųjų pirkimų viekloje

Kokius ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir kokiais atvejais verslai privalo įrašyti į viešojo pirkimo pasiūlymą?

Dažnai tiekėjai ir perkančiosios organizacijos neatskiria kas yra ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ir kokiais atvejais juos būtina įrašyti į pasiūlymą. Būtent dėl lizingo davėjų, kaip galimų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, įšviešinimo pasiūlyme, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas („LAT“) priėmė nutartį Nr. 2022-04-13, e3K-3-85-969/2022, kuri aktuali visiems verslo atstovams dalyvaujantiems viešųjų pirkimų veikloje. Nutartyje buvo sprendžiama ar tiekėjas turi pareigą išviešinti rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais faktą grindžiant privalomus reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai. 

Pirmosios instancijos teismo sprendimu perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo atmesti pasiūlymo vien remiantis ta aplinkybe, kad viešojo konkurso dalyvis, kaip lizingo gavėjas, turi įsigijęs transporto priemones iš lizingo bendrovių. Lizingo davėjas viešajame pirkime neatlieka jokių aktyvių veiksmų trečiojo asmens naudai, nevykdo jokių prievolių už konkurso dalyvį. Lizingo davėjai nelaikytini subtiekėjais, todėl trečiasis asmuo neturėjo jų išviešinti savo pasiūlyme kaip asmenų, kurių pajėgumais bus remiamasi vykdant viešojo pirkimo sutartį. 

Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekiant pagrįsti atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tokiu atveju tiekėjas pasiūlyme (paraiškoje) turi įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (VPĮ 49 straipsnio 3 dalis). 

Ūkio subjekto bendradarbiavimas (pajėgumų, priklausančių kitam subjektui pasitelkimas) iš esmės nereiškia, kad pajėgumus suteikęs subjektas privalo tiesiogiai dalyvauti vykdant viešojo pirkimo sutartį, kadangi sąvokos „kitas ūkio subjektas“ (fizinis ar juridinis asmuo) ir „subrangovas“ yra netapačios. Subrangovai yra tiekėjai, kuriuos konkursų dalyviai gali pasitelkti daliai viešojo pirkimo dalies atlikti. 

Tad, kai tiekėjas naudojasi kitam subjektui priklausančia infrastruktūra ir pats teikia ar atlieka paslaugas ar darbus, o kitam subjektui priklausančios infrastruktūros naudojimas yra tik priemonė ją teikti, tai nėra subtiekimas ar subranga. 

Taip pat atsižvelgiant į lizingo sutarties sampratą, jos esmę, darytina išvada, kad daiktai, tiekėjo valdomi ir naudojami lizingo sutarties pagrindu, bendrąja Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio prasme priskirtini tiekėjo – lizingo gavėjo, o ne lizingo davėjo pajėgumams. 

Taigi, netgi jei verslo subjektai dalyvaudami viešojo pirkimo konkurse siekiant užtikrinti techninius reikalavimus pateikia įrangą, kuri yra naudojama lizingo pagrindu, savo pasiūlymuose jie atskirai neprivalo išviešinti lizingo davėjų kaip ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti