kovo 15 2024

Įmonės valdymas. Kodėl svarbu tinkamai informuoti akcininkus apie šaukiamą susirinkimą?

Verslo pasaulis yra dinamiškas ir nuolat kintantis, todėl kiekvienas sprendimas gali turėti brangias pasekmes. Dažniausiai aktualius sprendimus bendrovėse priima juridinio asmens organai, kaip pavyzdžiui, uždarosiose akcinėse bendrovėse juo yra laikomas visuotinis akcininkų susirinkimas.

Labai svarbu tinkamai suprasti, kad akcininkų susirinkimo šaukimą griežtai reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas („ABĮ“) bei vidiniai įmonėse vyraujantys dokumentai, tokie kaip įstatai bei akcininkų sutartys. Šių teisinių dokumentų visumos laikymasis yra itin svarbus norint išvengti iš to kylančių komplikacijų bendrovės veiklos vykdyme. Šiame straipsnyje Prevence verslo advokatų kontoros teisininkė Gintarė Daukšė pasidalina svarbiomis gairėmis į ką reiktų atkreipti dėmesį siekiant užtikrinti sklandų įmonės valdymą ir kaip tinkamai sušaukti akcininkų susirinkimą bendrovėje.

Vadovaujantis ABĮ nuostatomis, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma − bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatai nenumato mažesnio balsų skaičiaus. Taigi pagal pagrindinę nustatytą įstatyme nurodytą taisyklę, teisės sušaukti akcininkų susirinkimo direktorius neturi. Tik įmonėse, kuriose nėra valdybos, ši teisė ir visos kitos su valdybos kompetencija susijusios teisės ir pareigos yra perleidžiamos bendrovės vadovui. Jei bendrovėje yra valdyba ir akcininkų susirinkimą sušaukia direktorius be valdybos įgaliojimo tai atlikti, toks akcininkų susirinkimas gali būti laikomas sušauktu neteisėtai, o jame priimti sprendimai negaliojantys.

Tinkamai nustačius, koks valdymo organas turi teisę šaukti susirinkimą, kitas žingsnis sušaukti jį pagal teisės aktuose bei įmonės dokumentuose nustatytą tvarką, kad nebūtų pažeistos akcininkų teisės bei būtų išvengta galimų nesusipratimų. Įprastai manoma, kad jei su akcininkais yra susisiekiama kontaktiniais adresais (pvz.: email ar pan.) laikoma, kad akcininkai buvo tinkamai informuoti ir jiems apie planuojamą susitikimą yra žinoma. Tačiau teisės aktai saugo akcininkų teises, todėl tiek ABĮ, tiek įmonių įstatuose yra nustatoma tvarka kaip susirinkimai privalo būti šaukiami ir kokia tvarka ginčo atveju būtų laikoma tinkamai įgyvendinta.
ABĮ yra nustatyta, kad pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkų informavimas tik el. paštu nėra laikomas tinkamu informavimu, kad ir kaip atrodo tai savaime suprantama, ypač kai bendrovės viduje tai yra laikoma įprasta informacijos apsikeitimo bei komunikacijos forma.

Tačiau tvarkos nesilaikymas gali sukelti keblumų, kai akcininkų priimtus sprendimus ir tuo pačiu informavimo apie šaukiamo susirinkimo tvarką peržiūri Registrų centras. Tai atliekama tada, kai akcininkų priimti sprendimai privalo būti registruojami Registrų centre, kurių pagrindu yra keičiami bendrovės duomenys, pvz. buveinės adresas.

Tais atvejais, kai tvarkos nebuvo laikytasi ir susirinkime dalyvauja visi akcininkai bei sprendimus pasirašo visi akcininkai keblumų gali ir nekilti, tačiau komplikacijos kyla tada, kai susirinkime dalyvauja ne visi akcininkai. Pavyzdžiui, startuolių akcininkų susirinkimuose dažnai pasitaiko atvejų, kad užsienio investuotojai tapę akcininkais smulkiuose įmonės sprendimų priėmimo etapuose nedalyvauja. Atitinkamai, jei akcininkai nebuvo tinkamai informuoti pagal teisės aktus apie šaukiamą akcininkų susirinkimą, pvz. JAR leidinyje, Registrų centras nepriims protokolo ir nepakeis buveinės adreso tik dėl to, kad akcininkai nebuvo informuoti taip kaip yra nustatyta bendrovės įstatuose ir ABĮ. Tai gali būti problema, nes akcininkų susirinkimas privalės būti šaukiamas iš naujo ir prasitęs priimtų sprendimų įgyvendinimas 21 papildoma diena. Kartais sprendimų registravimas gali paliesti smulkius įmonės klausimus, tačiau kartais tai gali būti itin jautrūs įmonei klausimai, kaip bendrovės įsipareigojimų vykdymas investuotojams, dėl ko atidėtas sprendimo įregistravimas gali sukelti neigiamą žalą įmonei ar jos valdymo organams, vadovui.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra vienas iš pagrindinių mechanizmų, užtikrinantys efektyvų įmonės valdymą ir sprendimų priėmimą. Svarbu atsiminti, kad akcininkų susirinkimo šaukimą griežtai reglamentuoja teisės aktai, vidiniai įmonės dokumentai, o tinkamas jų laikymasis itin svarbus norint išvengti iš to kylančių rizikų ir neigiamų pasekmių įmonės veikloje.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti