Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kaip advokatų kontora PREVENCE (žr. toliau pateiktą informaciją) (toliau – „Kontora“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje www.prevence.legal (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), kurias mes teikiame Jums.

Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų svetainės vartotojas ar mūsų klientas (toliau – „Vartotojas“, „Klientas“ ar „jūs“), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.

Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus (toliau – „Duomenų apsaugos teisės aktai“).

Mūsų profesinė pareiga ir taikomi Duomenų apsaugos teisės aktai įpareigoja mus užtikrinti savo klientų, potencialių klientų, jų filialų ir susijusių asmenų informacijos slaptumą bei konfidencialumą ir laikytis toliau pateiktos politikos. Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant, Jūsų – kaip vieno iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

1. Politikos apimtis

Šioje Politikoje aprašoma, kaip mes tvarkome Asmens duomenis vykdydami veiklą, susijusią su:

visais mūsų klientus, buvusius klientus ir potencialius klientus liečiančiais klausimais;
naujienlaiškiais ir rinkodaros informacija;
įdarbinimo procesais;
slapukais, kurie naudojami mūsų Svetainėje;
visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai (įskaitant mūsų įsipareigojimus, susijusius su kovos su pinigų plovimu („KPP“) arba klientų pažinimo (angl. know-your-customer (KYC)) procesais).

2. Duomenų tvarkymo tikslai, priemonės ir terminai

a) Naujienos, publikacijos ir renginiai: Mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją siųsdami Jums žinias apie naujausius Kontoros įvykius, mūsų teikiamų paslaugų apimtis, taip pat informaciją apie bet kokius numatomus renginius, kurie gali Jus sudominti, įskaitant mokymo seminarus. Jūsų Asmens duomenis mes naudosime tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų. Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, bet kokius Jūsų pateiktus telefono numerius, adresus ir kitą informaciją, kuri gali būti panaudota susisiekiant su Jumis informacijos pateikimo tikslais.

b) Slapukai (angl. cookies): Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.

c) Įdarbinimas: Mes naudojame Svetainę bei kitus joje nurodytus ryšių kanalus, siekdami rinkti su Jūsų paraiškomis dėl įdarbinimo ar stažuočių susijusią informaciją. Mes naudosime Asmens duomenis, nurodytus visuose dokumentuose, kuriuos Jūs pateikėte mums su savo paraiška. Paraiška bus peržiūrima su tikslu nustatyti, ar joje pateikta informacija atitinka Kontoros poreikius. Įdarbinimo proceso metu gautus duomenis mes saugosime tol, kol tai bus būtina norint įvertinti paraišką pagal visus atitinkamus teisės aktus ir nuostatus. Be to, mes galime paprašyti Jūsų sutikimo, leidžiančio saugoti Jūsų Asmens duomenis dar kurį laiką po paraiškos įvertinimo.

d) Teisinės paslaugos: Mes renkame informaciją, kurią pateikė mūsų klientas ar kuri buvo pateikta mūsų klientų vardu, arba informaciją, kurią mes gauname savarankiškai profesionalių teisinių paslaugų teikimo metu. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad galėtume vykdyti įsipareigojimus savo klientams, taip pat, kad galėtume savo, kaip advokatų kontoros, teisėtais interesais teikti teisines paslaugas esamiems ir būsimiems klientams. Vykdydami savo, kaip profesionalų, pareigas, mes dėsime visas pastangas užtikrinti mūsų esamų, būsimų ir buvusių klientų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

Teikdami teisines paslaugas mes galime papildyti Jūsų tiesiogiai pateiktus Asmens duomenis asmens duomenimis, gautais iš kitų šaltinių.

Teikdami teisines paslaugas mes tvarkome Asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus dėl kovos su pinigų plovimu (KPP) ir klientų pažinimu. Be to, mes naudosime duomenis interesų konflikto prevencijos tikslais, nes tai yra mūsų teisinė pareiga. Gautus duomenis mes saugosime vadovaudamiesi atitinkamoje jurisdikcijoje galiojančiais teisės aktais, taip pat Baltarusijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos advokatūrų veiklos taisyklėmis.

3. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

Jūsų sutikimas;
tarpusavio teisinių paslaugų sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti;
mūsų prisiimti teisiniai įsipareigojimai; ir (arba)
mūsų teisėtas interesas užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę.
Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

Mes ėmėmės reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Teikdami teisines paslaugas savo klientams mes privalome perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims. Tai gali apimti tiek duomenų perdavimą teismo proceso ar bylinėjimosi atveju, tiek įprastas savo Klientams siūlomas teisines paslaugas.

Tačiau, be to, kad teikiame teisines paslaugas, mes taip pat naudojamės ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtume užtikrinti savo paslaugų ir Svetainės funkcines galimybes. Mes privalome perduoti Jūsų Asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų mums teikti savo paslaugas. Tokie nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, kurie bus perduodami tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.

Mes pasirūpinome, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir mums už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir mes.

5. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite mus apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:

a) Teisė susipažinti: Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.

e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

g) Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kai siunčiame Jums informaciją apie Kontorą, mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

Teikiant teisines paslaugas savo Klientams gali būti situacijų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai, taip pat atitinkamos jurisdikcijos Advokatūros veiklos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis. Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais.

Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai („DAI“). Skundą galite pateikti susisiekę su Jūsų jurisdikcijoje veikiančia DAI, t. y. pagal tariamo Jūsų – kaip duomenų subjekto – teisių pažeidimo vietą, ar pagal netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo vietą, arba pagal Jūsų gyvenamąją ar darbo vietą.

Pateikiame sąrašą DAI, kurios yra susijusios su šia Politika:

Estijos duomenų apsaugos inspekcija: http://www.aki.ee/en
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Latvijoje: http://www.dvi.gov.lv/en/
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng

6. Jūsų duomenų tvarkymo vieta

Visų pirma, mes saugome ir tvarkome Asmens duomenis Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kartais gali tekti perduoti Jūsų Asmens duomenis į paskirties vietą už Europos Sąjungos ribų ir juos ten saugoti. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už ES ribų.

Pateikdami mums savo Asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už ES ribų šioje Politikoje nurodytais tikslais. Mes imsimės visų pagrįstai būtinų saugumo priemonių užtikrinti, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir vadovaujantis taikomų Duomenų apsaugos teisės aktų. Jūsų Asmens duomenis mes saugosime ne ilgiau, nei būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Pavyzdžiui, mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi:

Europos komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija;
standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė DAI;
pasinaudoję kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai galima pagal taikomus teisės aktus.
Kaip ir visų Jūsų Asmens duomenų atveju, Jūs galite prašyti, kad pateiktume išsamią informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį. Naudodamasis (-i) savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, Jūs galite tai padaryti susisiekęs (-usi) su mumis paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais.

7. Slapukai, naudojami tvarkant Jūsų Asmens duomenis

Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį mūsų svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ar „Opera“) išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti mūsų svetainėje. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti svetainėje. Tuo tikslu PREVENCE naudoja šiuos slapukus:

Seanso slapukai: ses [numeris] slapukas yra naudojamas mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. ses [numeris] slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.
Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_ga, _gat) slapukus naudojame tam, kad analizuodami vartotojų elgseną patobulintume savo svetainę. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga ir _gat slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų. _ga slapuko galiojimas baigiasi po dvejų metų, o _gat slapuko – jau po dešimties minučių.
Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje.

Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

8. Kontaktiniai ryšiai

Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus šiuo adresu: [email protected]

9. Politikos pakeitimai

Esant reikalui, galime atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama mūsų Svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.