Privatumo politika

Privatumo politika atnaujinta 2024-03-05

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.prevence.legal interneto svetainėje (nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate) ar naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei su šiomis sąlygomis sutikti nenorite, mes apgailestaudami prašome nesilankyti šioje svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Mes imamės visų tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

1. Kam taikoma ši Privatumo politika

Ši Privatumo politika nustato Advokatų profesinės bendrijos Prevence (toliau – mes arba Prevence) vykdomo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, kurios taikomos šios interneto svetainės lankytojams, mūsų paslaugomis besinaudojantiems klientams ir kitiems asmenims, kurių duomenis tvarkome savo profesinės veiklos rėmuose.

Visų šioje Privatumo politikoje aprašomų asmens duomenų atžvilgiu Prevence veikia kaip Duomenų valdytojas. Mūsų rekvizitai:

Advokatų profesinė bendrija Prevence

Lakūnų g. 30, LT-09131 Vilnius

Įmonės kodas: 305903312

Telefono numeris: +370 625 18270

El. paštas: info@prevence.legal

2. Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip ją naudojame

3. Kam atskleidžiame asmens duomenis EEE ribose ir už EEE ribų

Kai tai yra būtina, Prevence gali perduoti ir/arba kitaip atskleisti tvarkomus asmens duomenis Lietuvos bankui, Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, teismams ir (arba) kitoms valstybės, teisėsaugos ar savivaldos institucijoms.

Taip pat, kiek tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti, Prevence gali perduoti asmens duomenis tvarkyti pasitelktiems tretiesiems asmenims – partneriams, paslaugų teikėjams (įskaitant programinės įrangos, IT infrastruktūros priežiūros, debesijos paslaugų teikėjus, serverių nuomos ir priežiūros, elektroninių ryšių, siuntų pristatymo, svetainės administravimo, archyvavimo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus ir kt.). Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų ar kitų platformų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo/platformos taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų/platformų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo/platformos valdytojas (pvz., Facebook, Linkedin).

Atvejais, kai tai būtina siekiant suteikti konkrečias teisines paslaugas, asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąją valstybę (valstybę, esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų). Tokiu atveju taikome adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones (perduodama į valstybę, kurią Europos Komisija yra pripažinusi užtikrinančia adekvatų duomenų apsaugos lygį, vadovaujamasi EK patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC) arba Europos Sąjungos ir JAV duomenų privatumo platforma (angl. Data Privacy Framework), o taip pat, kai būtina, perdavimas atliekamas vadovaujantis kitais tesėtais pagrindais. Žemiau pateikiamas sąrašas gali būti nepilnas, keičiamas, ar neaktualus, todėl duomenų subjektas visais atvejais turėtų reguliariai peržiūrėti trečiųjų šalių privatumo politikas.

Už EEE ribų:

Su Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram) (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad Meta nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Meta Platforms Inc. naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC), Europos Sąjungos ir JAV duomenų privatumo platformą (angl. Data Privacy Framework) patvirtintą JAV prekybos departamente (sertifikatas), taip pat pasikliauja Europos Komisijos sprendimais dėl tam tikrų šalių tinkamumo (angl. adequacy decisions).

Su LinkedIn Corporation (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad LinkedIn nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų LinkedIn naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).

Su Google LLC (Youtube) (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC) bei Europos Sąjungos ir JAV duomenų privatumo platformą (angl. Data Privacy Framework) patvirtintą JAV prekybos departamente (sertifikatas).

Su SoundCloud Inc. (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad SoundCloud Inc. nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų SounCloud Inc. naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).

Su Apple, Inc. (Apple Podcasts) (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad Apple nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Apple naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).

Su TikTok Technology Limited ir TikTok Information Technologies UK Limited (Tik Tok) privatumo politika galite susipažinti čia. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Tik Tok naudoja naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC), taip pat remiasi Europos Komisijos tinkamumo sprendimais (angl. adequacy decisions) pagal BDAR 45 straipsnį (arba lygiaverčiais sprendimais pagal kitus teisės aktus).

Raginame duomenų subjektus reguliariai peržiūrėti šių trečiųjų šalių platformų privatumo politiką ir sąlygas ir/ar tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, taip pat prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

4. Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Prevence, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis):

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):

Dėmesio! Teisę apriboti duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis); 
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).
 • Jeigu manote, kad Prevence neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Pasinaudoti savo turimomis teisėmis galite pateikę rašytinės formos prašymą el. paštu info@prevence.legal, paštu mūsų adresu Lakūnų g. 30, LT-09131 Vilnius, arba tiesiogiai atvykę į Prevence buveinę.

5. Trečiųjų šalių produktai Prevence svetainėje

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš Prevence interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

6. Slapukai

Šioje svetainėje yra naudojami būtinieji ir statistikos slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda patraukliai atvaizduoti Prevence interneto svetainę, užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją.

Būtinieji slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir trečiųjų šalių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami šiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;
 • anonimiškai rinkti statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus jūs peržiūrėjote;
 • užtikrinti, kad jūsų nustatymai, kuriuos pasirinkote per apsilankymą ir tarp jų, būtų išsaugomi;
 • rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai tobulinti;
 • rodyti labiausiai jūsų interesus ir poreikius atitinkančią informaciją, o taip pat tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas.

Slapukų naudojimo metu sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau Prevence svetainės lankytojas liks anonimiškas.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite  jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

BŪTINIEJI SLAPUKAI

Būtinieji slapukai yra esminiai norint užtikrinti tinklalapio sklandų veikimą, nes jie leidžia vykdyti pagrindines svetainės funkcijas.

ANALITINIAI, TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI

Trečiųjų šalių analitiniai slapukai mums suteikia vertingų įžvalgų apie naudotojų elgseną svetainėje, leisdami tobulinti naudotojo patirtį ir optimizuoti tinklalapio bei reklamos turinį atsižvelgiant į lankytojų poreikius.

NUOSTATŲ SLAPUKAI

Nuostatų slapukai įsimena jūsų pasirinkimus ir pageidavimus, pavyzdžiui, kalbą ar lokalizaciją, todėl gali pasiūlyti personalizuotą ir patogesnę naršymo patirtį svetainėje.

Susisiekti