rugpjūčio 03 2023

Koks yra valdybos vaidmuo?

Akcinių bendrovių įstatyme yra nustatyta, kad privalomi uždarosios akcinės bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas. Tačiau dalyje įmonių yra suformuojamas papildomas organas – valdyba. Šiame pranešime pasidalinsiu kokia yra valdybos reikšmė ir įtaka įmonės valdyme.

Įstatymų atžvilgiu, valdyba yra laikoma kolegialiu bendrovės valdymo organu, kuri yra sudaroma tik iš fizinių asmenų. Valdybos narių skaičių nustato įstatai, tačiau tam, kad valdyba būtų laikoma tinkamai suformuota, joje turi būti ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Valdybos narius privalo išrinkti visuotinis akcininkų susirinkimas arba stebėtojų taryba (jei tokia įmonėje yra sudaryta). Valdybos nariai yra paskiriami 4 metų kadencijai, tačiau valdybos nario kadencijos laikotarpis nėra ribojamas.

Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo, tačiau svarbu aptarti momentus, kurie asmenys negali tapti valdybos nariais. Taigi, bendrovės valdybos nariu negali tapti asmuo, kuris yra stebėtojų tarybos narys, asmuo kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų, bendrovės vadovas, jeigu nėra sudaryta stebėtojų taryba ir tai yra aprašyta įmonės įstatuose, įmonės auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis/dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis.

Valdyba yra laikoma aukščiausiu įmonės valdymo organu, kuris įmonėje atsako už įmonės valdymą, jos tikslų įgyvendinimą, komercinę veiklą ir įmonės kontrolę. Paprastai valdyba yra atsakinga už įmonės veiklos priežiūrą, finansinį atskaitomybės tvarkymą bei teisės aktų ir reguliavimo reikalavimų laikymąsi.

Valdyba priima sprendimus dėl įmonei jautriausių klausimų, tokių kaip: didesnės nei 1/20 kapitalo vertės įmonės ilgalaikio turto disponavimo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, taip pat tokios vertės turto įsigijimo. Valdyba taip pat skiria ir atleidžia bendrovės vadovą, priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei tvirtina jų nuostatus, sprendžia dėl bendrovės dalyvavimo kitų juridinių asmenų steigime ir turi kitas Akcinių bendrovių įstatyme numatytas funkcijas. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad už savo sprendimus valdybos nariai prisiima materialinę atsakomybę.

Siekiant užtikrinti efektyvų valdybos darbą rekomenduojama suderinti įmonės veiklos strategiją su akcininkais bei susitarti dėl valdybos darbo modelio. Atitinkamai vienas iš svarbiausių naujai suformuotos valdybos darbotvarkės klausimų turėtų būti valdybos darbo reglamento patvirtinimas. Jame gali būti numatyta kokius klausimus valdyba sprendžia, tvirtina, kokios yra valdybos narių teisės ir pareigos, kaip yra organizuojami valdybos posėdžiai, formuojama darbotvarkė, priimami sprendimai.

Įmonėse, kuriose nėra sudaryta valdyba, valdybos kompetencija yra priskiriama bendrovės vadovui, tokiais atvejais įstatymas numato itin plačius įgaliojimus bendrovės vadovui, o bendrovėje suformuota valdyba iš dalies perima kai kurias vadovo funkcijas bei vykdo vadovo veiklos priežiūrą ir kontrolę. Todėl valdyba yra itin patrauklus bendrovės valdymo įrankis, kuris ypač reikalingas didesnėms įmonėms, vykdančioms stambesnę veiklą arba įmonėms, siekiančioms griežtesnės vadovo veiklos kontrolės.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti