gegužės 18 2023

ESTT praktika – teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) savo sprendimu (žr. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3637344) patikslino kokia apimtimi ir turiniu duomenų subjektas turi teises susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis.

Savo sprendimu teismas numatė, jog BDAR numatyta duomenų subjekto teisė iš duomenų valdytojo gauti jo tvarkomų asmens duomenų „kopiją“ reiškia, kad:

  • Duomenų subjektui turi būti pateikti tiksliai ir suprantamai atgaminti visi jo tvarkomi asmens duomenys, t. y. dokumentų ištraukos, visos apimties dokumentai arba išrašai iš duomenų bazių, kuriuose yra minėtų asmens duomenų, kopijas.
  • Sąvoka „kopija“ reiškia ne paties dokumento kopiją, o dokumente esančių duomenų subjekto asmens duomenų kopiją. Taigi subjektui ne visais atvejais būtina pateikti dokumento kopiją, tačiau būtina pateikti visų tvarkomų subjekto asmens duomenų kopiją.
  • Taip pat (BDAR 15 str.) numatyta teisė susipažinti su duomenimis turi suteikti duomenų subjektui galimybę įsitikinti, kad jo asmens duomenys yra tikslūs ir tvarkomi teisėtai, taigi duomenų subjektui pateikiamas atsakymas turi būti išsamus.

Šia nutartimi pabrėžiama, jog duomenų valdytojas privalo imtis tinkamų priemonių, kad:

  1. duomenų subjektui visą nurodytą informaciją pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, paprasta ir suprantama kalba;
  2. informacija būtų pateikiama raštu (pvz. elektroniniu ar popieriniu formatu), nebent duomenų subjektas prašytų ją pateikti žodžiu.

ESTT nurodė, kad tais atvejais, kai teisės visapusiškai susipažinti su asmens duomenimis įgyvendinimas prieštarauja kitų asmenų teisėms ir laisvėms, reikia užtikrinti nagrinėjamų teisių ir laisvių pusiausvyrą. Kai įmanoma, turėtų būti pasirenkami tokie asmens duomenų perdavimo būdai, kuriais nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ar laisvės (pvz. neturėtų būti atskleidžiami kitų subjektų asmens duomenys, konfidenciali informacija ir pan.), atsižvelgiant į tai, kad tai neturėtų lemti, jog duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti visą informaciją.

Tad, verslai turėtų atidžiai įsivertinti bei peržiūrėti savo atsakymų duomenų subjektams teikimo procesą ir užtikrinti duomenų subjektų teises tuo tarpu nepažeidžiant kitų subjektų teisių.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti